CÁC MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG

CÁC MẪU HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THÔNG DỤNG

 

I.     HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN (1.DS)

 

 

II.    HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN: (2.DS)

 

 

III.   HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN: (3.DS)

 

 

IV.   HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN: (4.DS)

 

 

V.    HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN (5.DS)

 

 

VI.   HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ: (6.DS)

 

 

VII.  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

       1.  Hợp đồng vận chuyển hành khách: (7.1.DS)

       2.  Hợp đồng vận chuyển tài sản: (7.2.DS)