Hợp Đồng Đào Tạo Nghề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

 

  •     Căn cứ vào Bộ Luật lao động năm 2012;
  •     Căn cứ nội quy lao động của Công ty … ký ngày …;
  •     Căn cứ vào hợp đồng lao động số ….………. ký kết ngày ……………. giữa Công ty ….. và Ông/Bà …;
  •     Căn cứ vào thỏa thuỏa thuận của các bên.

Hôm nay,  ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty…, chúng tôi gồm có:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: ………………………..

Trụ sở                          : …

Điện thoại                   : …                              Fax: …

Mã số thuế                  : …

Tài khoản VNĐ số      : …

Đại diện bởi                :  …                              Chức vụ: …

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Ông/Bà                        :          

CMND số                   :                                   Cấp ngày:                    Tại:

Địa chỉ thường trú      :

Chỗ ở hiện nay            :

Sổ BHXH số               :                                   Cấp ngày:                    Tại:

Hiện đang làm việc tại vị trí ……. chức vụ ……

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề này với những nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: KHÓA HỌC ĐÀO TẠO

Bên A đồng ý cử và Bên B đồng ý tham gia khóa đào tạo nghề như sau:

Tên khoá học:  …

Do Trường/Trung tâm/Công ty/Tổ chức: …

Địa điểm tổ chức: …

Trong thời gian …  từ ngày … đến ngày …

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

2.1 Làm các thủ tục cần thiết về việc xuất nhập cảnh, hỗ trợ thủ tục bảo lãnh tài chính cho Bên B để Bên B có đủ điều kiện đi đào tạo.

2.2 Giải quyết các vấn đề liên quan đến khoá đào tạo với tư cách là đơn vị có học viên tham gia.

2.3 Đầu tư thời gian cần thiết cho bên B để bên B học tập và nghiên cứu theo định hướng của bên A. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hành và thí nghiệm cho bên B (nếu cần thiết).

2.4 Cấp toàn bộ chi phí cho bên B tham dự khoá đào tạo, bao gồm các chi phí sau:

Học phí:……

Tài liệu, thiết bị học tập:………

Lệ phí (Visa, hộ chiếu,….):…

Tiền lương:………….

Tiền đóng BHXH, BHYT:…………..

Chi phí đi lại:…………

Chi phí sinh hoạt:………..

Tổng chi phí: ........

Bằng chữ: ..........

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1  Tham dự đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khoá đào tạo.

3.2 Bên B tự chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất dụng cụ, thiết bị và các tài sản khác tại nơi đào tạo.

3.3 Cam kết tiếp tục làm việc cho Bên A sau khi được đào tạo ít nhất ….. năm, kể từ khi được cử đi đào tạo trở về.

3.4 Sau khi được đào tạo, bên B phải làm việc cho Bộ phận mình đang làm việc. Trong trường hợp bên B muốn được thuyên chuyển sang Bộ phận/Đơn vị khác của Bên A thì phải được sự đồng ý của Giám đốc Bộ phận/Đơn vị của mình. 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

4.1 Trong thời gian thực hiện cam kết làm việc tại bên A theo quy định tại khoản 3.3 Điều 3 của hợp đồng đào tạo này, Bên B có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Bên A chi phí đào tạo trong trường hợp sau:

Bên B không hoàn thành khóa đào tạo vì bất kỳ lý do nào;

Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái luật;

Hợp đồng lao động giữa bên A với bên B hết hạn, bên A có quyền ký kết hoặc không ký kết hợp đồng lao động mới với Bên B: trường hợp bên A đề nghị ký kết hợp đồng lao động mới nhưng bên B không đồng ý ký kết và tiếp tục làm việc tại bên A thì bên B phải hoàn trả chi phí đào tạo cho bên A; trường hợp bên A không đồng ý gia hạn hợp đồng lao động mới thì bên B không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho bên A

Bên B bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định của pháp luật;

Bên A và bên B thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động, trừ trường hợp các bên thỏa thuận không bồi thường chi phí đào tạo.

4.2 Nếu hợp đồng lao động giữa bên A và bên B là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thông báo trước cho bên A 45 ngày nhưng chưa làm việc tại bên A theo đúng thời gian đã cam kết theo Hợp đồng đào tạo nghề thì bên B phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí đào tạo cho bên A.

4.3 Khi phát sinh các căn cứ hoàn trả chi phí đào tạo, người học nghề phải hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo quy định tại khoản 2.4 Điều 4 trong vòng 1 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi quy định tại khoản 4.1 trên. 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1 Hai bên tự nguyện cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi tại thoả thuận này.

5.2 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Thoả thuận này sẽ được hai bên cùng nhau bàn bạc, thoả thuận giải quyết. Trường hợp các bên không đạt được sự thoả thuận thống nhất thì tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án cấp có thẩm quyền để giải quyết.

5.3 Thoả thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn cam kết làm việc của bên B cho bên A sau khi kết thúc khoá đào tạo trở về theo quy định tại Điều 3 của Thoả thuận này.

5.4 Thoả thuận này được làm thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                                          NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG