THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ?

 THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ?

 

Để xác lập quyền sử dụng đất, cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng đất phải tiến hành thủ tục đăng ký đất đai. Việc đăng ký đất đai được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

+ Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

+ Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

+ Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Trình tự, thủ tục xác lập quyền sử dụng đất: => Dịch Vụ Hành Chính