Điều 125. Tội Giết Người Trong Trạng Thái Tinh Thần Bị Kích Động Mạnh