Điều 126: Tội Giết Người Do Vượt Quá Giới Hạn Phòng Vệ Chính Đáng Hoặc Do Vượt Quá Mức Cần Thiết Khi Bắt