THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ?

 

* Các quyền tác giả được bảo hộ:

Căn cứ theo Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đối tượng được bảo hộ và các loại hình tác phẩm được bảo hộ được quy định cụ thể như sau:

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm

+ Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

+ Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

+ Tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu;

+ Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

+ Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc;

+ Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

+ Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Tuy nhiên, Điều 15 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng quy định một số đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

+ Tin tức thời sự thuần túy đưa tin;

+ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó;

+ Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

* Cá nhân, tổ chức có tác phẩm được bảo hộ:

Căn cứ Điều 13 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), cá nhân, tổ chức sau đây có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả: tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cở sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm.

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả:đồng tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - lỹ thuật của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm.

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả.

+ Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế: Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế.

+ Chủ sở hữu tác giả là người được chuyển giao quyền: tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu quyền tác giả.

* Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả: => Dịch Vụ Hành Chính