THỰC HIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI GIỚI TÍNH ?

THỰC HIỆN QUYỀN ĐỐI VỚI GIỚI TÍNH ?

 

* Quyền xác định giới tính

- Nguyên tắc xác định giới tính:

+ Bảm đảm mỗi người được sống đúng theo giới tính của mình.

+ Đối với việc xác định lại giới tính phải được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện, khách quan, trung thực, khoa học và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đã xác định lại giới tính. Giữ bí mật về các thông tin liên quan đến người được xác định lại giới tính, trừ trường hợp có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử liên quan đến việc xác định lại giới tính.

- Thủ tục xác định lại giới tính => Dịch Vụ Hành Chính

* Thủ tục chuyển đổi giới tính

- Điều kiện chuyển đổi giới tính:

 Theo quy định của Bộ luật dân sự, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Theo quy định của pháp luật thì khi một người nào đó mà có nguyên vọng chuyển đổi giới tính thì pháp luật cho phép họ được chuyển đối giới tính, mà không cần phải đáp ứng các điều kiện gì.

Tuy nhiên, sau khi đã chuyển đổi được giới tính thành công, người được chuyển đổi giới tính phải có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch và có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của pháp luật dân sự và luật khác có liên quan.

Hiện nay, pháp luật mới thừa nhận việc thay đổi tên của một người sau khi tiến hành xong người đó đã chuyển đổi giới tính, còn về về thay đổi giới tính trên giấy tờ (chẳng hạn như: 1 người ban đầu giới tính là nam, sau khi đi chuyển đổi giới tính thành nữ) chưa được pháp luật quy định cụ thể về việc này.

- Thủ tục thực hiện việc chuyển đổi giới tính: => Dịch Vụ Hành Chính