Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường

16-08-2018, 4:03 pm

hủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, trên cơ sở nâng cấp Cục Quản lý thị trường hiện nay.
 

Nâng cấp Cục thành Tổng Cục Quản lý thị trường

Thủ tướng quyết định thành lập Tổng cục Quản lý thị trường (Ảnh minh họa)


Tổng cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý về phòng, chống, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giải, hàng cấm…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương:

- Xây dựng Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12/2019;

- Rà soát, giảm số lượng các Đội Quản lý thị trường cấp huyện xuống còn 376 Đội theo lộ trình đến năm 2020.

Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường ở trung ương gồm:

- Văn phòng Tổng cục;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Chính sách - Pháp chế;

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

- Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Văn phòng Tổng cục có 03 phòng và Trung tâm truyền thông quản lý thị trường; Cục Nghiệp quản lý thị trường có 04 phòng.

Các tổ chức Quản lý thị trường ở địa phương thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và cấp huyện.

Quyết định này được ban hành ngày 10/08/2018 và có hiệu lực từ ngày 12/10/2018.